جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گل های آفتاب گردان از کتاب یوما آنادا
 2. متن شعر:گفت و گوی از گور گریختگان از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 4. متن شعر:کلمه الکشاف، مِن اَلْخوفِ عَلی النهایه! از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:چند پرسشِ پيشِ پا افتاده از حکيمه‌ی آب‌ها از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:چاه از کتاب یوما آنادا
 8. متن شعر:پاره‌ای از پرونده‌ی سپیده‌دَم از کتاب یوما آنادا
 9. متن شعر:يکی از آوازهای عاميانه‌ی عاشقانه‌ی محرمانه‌ی زهرِمار از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:يا ...! از کتاب یوما آنادا
 11. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 12. متن شعر:و چند تا هوا، چند تا شيئی، چند تا خواب از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:هک از کتاب یوما آنادا
 14. متن شعر:هندوی هزاره‌ی حافظ از کتاب یوما آنادا
 15. متن شعر:هفدهم ربيع‌الثانیِ ۱۴۲۲ هجری قمری از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:هزاران زن سفيدپوش از کتاب یوما آنادا
 17. متن شعر:نزدیک میدان اَرْگ از کتاب یوما آنادا
 18. متن شعر:نتیجه‌ی سی و دو ساعت سین و جیمِ پیاپی از کتاب یوما آنادا
 19. متن شعر:ناصری از کتاب یوما آنادا
 20. متن شعر:موعظه‌ی کاهنِ بَعلِ زبوب از کتاب یوما آنادا
 21. متن شعر:مقدمه‌ای بر چاپِ سومِ رمانِ "رویاهای خرمگس" از کتاب یوما آنادا
 22. متن شعر:معرفی یکی از میهمانانِ ضیافتِ بروتوس از کتاب یوما آنادا
 23. متن شعر:محاصره از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:متهم! از کتاب یوما آنادا
 25. متن شعر:مارپیچ از کتاب یوما آنادا
 26. متن شعر:لغتِ لا از کتاب یوما آنادا
 27. متن شعر:قمار بر سرِ قصيده‌ از کتاب یوما آنادا
 28. متن شعر:قصیده‌ای تابناک در مدحِ بی‌دریغِ زغال‌اَخته از کتاب یوما آنادا
 29. متن شعر:فارنهايت ۱۳۴ از کتاب یوما آنادا
 30. متن شعر:فاخته باید بخواند از کتاب یوما آنادا