جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یک لحظه انگار کسی می‌گوید از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 4. متن شعر:یازده از کتاب نامه ها
 5. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 6. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:گزارش به نازادگان - یک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:گزارش به نازادگان - چهار از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:گزارش به نازادگان - هشت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:گزارش به نازادگان - هجده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 13. متن شعر:گزارش به نازادگان - نوزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 14. متن شعر:گزارش به نازادگان - شش از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 15. متن شعر:گزارش به نازادگان - شانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 16. متن شعر:گزارش به نازادگان - ده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 17. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 18. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 19. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 20. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 21. متن شعر:پچپچه‌ی بيوه‌ای در باد از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 22. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 23. متن شعر:پشت همين سادگی‌های بسيارمان از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 24. متن شعر:پس چرا این همه دیر!؟ از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 25. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 26. متن شعر:پرسش و پاسخ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 27. متن شعر:پراکنده پراکنده از کتاب سمفونی سپیده دم
 28. متن شعر:پدر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 29. متن شعر:يکی از آوازهای عاميانه‌ی عاشقانه‌ی محرمانه‌ی زهرِمار از کتاب یوما آنادا
 30. متن شعر:وابسته‌ی واپسین اسم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود