جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک لحظه انگار کسی می‌گوید از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:پیشتر از این نامش را نمی‌دانستم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 7. متن شعر:هی همدمِ خواب‌آلود از کتاب آسمانی‌ها
 8. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 9. متن شعر:مکاشفات ساحر قلوبنا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 10. متن شعر:منادی نوميدوار آسمان از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:مادران از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 13. متن شعر:فرود، سه‌گاه، بیدق باد از کتاب دیرآمدی ری‌را
 14. متن شعر:شناسنامه از کتاب سمفونی سپیده دم
 15. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 16. متن شعر:سیزده از کتاب نامه ها
 17. متن شعر:سیاووشان سفیلان از کتاب یوما آنادا
 18. متن شعر:رویای راحله از کتاب دیرآمدی ری‌را
 19. متن شعر:راهِ دورِ کرج از کتاب یوما آنادا
 20. متن شعر:دستی از دريا خواهد آمد از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 21. متن شعر:حکایت از کتاب دیرآمدی ری‌را
 22. متن شعر:حروف ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 23. متن شعر:ترانه ی یازدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 24. متن شعر:ترانه ی چهارم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 25. متن شعر:ترانه ی پنجم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 26. متن شعر:ترانه ی پانزدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 27. متن شعر:ترانه ی نوزدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 28. متن شعر:ترانه ی شانزدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 29. متن شعر:ترانه ی سیزدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 30. متن شعر:ترانه ی دوم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد