جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک لحظه انگار کسی می‌گوید از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 3. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - یازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:گزارش به نازادگان - چهار از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - پنج از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:گزارش به نازادگان - هشت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:گزارش به نازادگان - شانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:گزارش به نازادگان - دو از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:گزارش به نازادگان - ده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:پيامبر از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 14. متن شعر:هزاران زن سفيدپوش از کتاب یوما آنادا
 15. متن شعر:هجده از کتاب نامه ها
 16. متن شعر:ها ... که بله! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 17. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 18. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 19. متن شعر:ماه در خواب هور از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 20. متن شعر:مارپیچ از کتاب یوما آنادا
 21. متن شعر:ما می‌بایست می‌فهمیدیم از کتاب آسمانی‌ها
 22. متن شعر:لامحال از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 23. متن شعر:علائمی روشن از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 24. متن شعر:شش از کتاب نامه ها
 25. متن شعر:سینه به سینه از کتاب سمفونی سپیده دم
 26. متن شعر:روخوانیِ قبلِ از تمرينِ برهنگی از کتاب یوما آنادا
 27. متن شعر:ربطِ راه ...! از کتاب آسمانی‌ها
 28. متن شعر:دعای زنی در راه ... که تنها می‌رفت از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 29. متن شعر:دستمال‌های کوچک چهارخانه از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 30. متن شعر:دارد یک چیزی یادم می‌آید از کتاب سمفونی سپیده دم