جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:گوشزد از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:چرا جهان را دوست می‌دارم؟ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:پیشتر از این نامش را نمی‌دانستم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 6. متن شعر:پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پریشان! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 7. متن شعر:همگان را شبیه شما دیده‌ام از کتاب دیرآمدی ری‌را
 8. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 9. متن شعر:ناگهان کلماتی از رویای تو آوازم دادند. از کتاب دیرآمدی ری‌را
 10. متن شعر:ملایک شبنم‌ها از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:لا از کتاب آسمانی‌ها
 13. متن شعر:فی مابین از کتاب دیرآمدی ری‌را
 14. متن شعر:فقط فاصله بود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 15. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 16. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 17. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 18. متن شعر:رو در روی دیکتاتور از کتاب سمفونی سپیده دم
 19. متن شعر:راه‌بَلَدِ ما یک زن بود از کتاب سمفونی سپیده دم
 20. متن شعر:داستان بلند ری‌را در واپسین شبِ آن هزاره‌ی رویا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 21. متن شعر:حروف ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 22. متن شعر:تعويذ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 23. متن شعر:ترانه ی چهارم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 24. متن شعر:ترانه ی هفدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 25. متن شعر:ترانه ی هفتم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 26. متن شعر:ترانه ی هشتم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 27. متن شعر:ترانه ی هجدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 28. متن شعر:ترانه ی نوزدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 29. متن شعر:ترانه ی نوزدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 30. متن شعر:ترانه ی شانزدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد