جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک قصه‌ی ساده برای دختران یتیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:پشتِ پَرده‌ی نی از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:ما می‌بایست می‌فهمیدیم از کتاب آسمانی‌ها
 6. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 7. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 8. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 9. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 10. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 11. متن شعر:سینه به سینه از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:راهی نیست، باید برویم از کتاب سمفونی سپیده دم
 13. متن شعر:در این بن‌بستِ بی‌بامداد از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:ترانه ی یازدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:ترانه ی پنجم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:ترانه ی پنجم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 17. متن شعر:ترانه ی هفتم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:ترانه ی هجدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:ترانه ی نهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 20. متن شعر:ترانه ی ششم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:ترانه ی سوم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 22. متن شعر:ترانه ی بیستم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 23. متن شعر:بی‌اسم است از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 24. متن شعر:بیاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 25. متن شعر:بخواه! از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 26. متن شعر:باجه‌ی تلفن از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 27. متن شعر:بابِ هفتم، شب سی‌ودوم، داستانِ گندمِ زن از کتاب سمفونی سپیده دم
 28. متن شعر:آیا باز هم به میهمانیِ گرگ خواهد رفت؟ از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:آن از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 30. عنوان کتاب(دفتر): سفر بخیر مسافر غمگین  پاییز   پنجاه و هشت