جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پریشان! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:ری‌را از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:راه از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:ترانه ی چهارم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 5. متن شعر:ترانه ی پانزدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 6. متن شعر:ترانه ی هفدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 7. متن شعر:ترانه ی سیزدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 8. متن شعر:ترانه ی سوم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 9. متن شعر:ترانه ی دوم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 10. متن شعر:بی‌حیا از کتاب سمفونی سپیده دم
 11. متن شعر:بی‌اسم است از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:بیاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 13. متن شعر:بیاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت