جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گزارش به نازادگان - یک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 2. متن شعر:گزارش به نازادگان - هشت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:پيدايش تکلم نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پریشان! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 6. متن شعر:هی بانو! از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:نه از کتاب نامه ها
 8. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 9. متن شعر:مکاشفات ساحر قلوبنا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 10. متن شعر:فقط فاصله بود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 12. متن شعر:سکوت، فراموشی و آرامش از کتاب دیرآمدی ری‌را
 13. متن شعر:سال از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 14. متن شعر:حکایت از کتاب دیرآمدی ری‌را
 15. متن شعر:حروف و نقاط از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:جا ... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 17. متن شعر:ترانه‌ی تعطيلات از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 18. متن شعر:ترانه ی هفدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:ترانه ی هشتم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 20. متن شعر:ترانه ی دوازدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:به نشانیِ شيراز از کتاب یوما آنادا
 22. عنوان کتاب(دفتر):  نشانی  ‌ها