جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:گزارش به نازادگان - شش از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 3. متن شعر:چهار از کتاب نامه ها
 4. متن شعر:هزاران زن سفيدپوش از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:نوزده از کتاب نامه ها
 6. متن شعر:فاخته باید بخواند از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:شوکران از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:سکوت، فراموشی و آرامش از کتاب دیرآمدی ری‌را
 9. متن شعر:رعایت رویا و خواب هفتم عطارد از کتاب دیرآمدی ری‌را
 10. متن شعر:در غياب عَلَف ... ای بامداد! از کتاب یوما آنادا
 11. متن شعر:ترانه ی چهاردهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 12. متن شعر:ترانه ی پنجم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:ترانه ی شانزدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 14. متن شعر:ترانه ی دهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:ترانه ی دهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:بینا از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 17. متن شعر:بعضی چیزهای قابلِ ملاحظه از کتاب سمفونی سپیده دم
 18. متن شعر:بعضی می‌دانند، بعضی نمی‌دانند. از کتاب دیرآمدی ری‌را
 19. متن شعر:اینجا از کتاب سمفونی سپیده دم