جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گزارش به نازادگان - پانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 2. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 3. متن شعر:که مُنتهات منم از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 4. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:چاه از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:پيدايش تکلم نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:پيامبر از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:پشت همين سادگی‌های بسيارمان از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پریشان! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 10. متن شعر:پاره‌ای از پرونده‌ی سپیده‌دَم از کتاب یوما آنادا
 11. متن شعر:وقت اوقاتم،‌ چکیده‌ی اندوه! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 12. متن شعر:وجه مشترک از کتاب سمفونی سپیده دم
 13. متن شعر:هجای غلیظ از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 14. متن شعر:نُچ از کتاب سمفونی سپیده دم
 15. متن شعر:نَحوِ مَحو ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 16. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 17. متن شعر:موعظه‌ی کاهنِ بَعلِ زبوب از کتاب یوما آنادا
 18. متن شعر:منادی نوميدوار آسمان از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 19. متن شعر:مراثی برای پلکهايت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 20. متن شعر:فَا از کتاب سمفونی سپیده دم
 21. متن شعر:علت دارد از کتاب سمفونی سپیده دم
 22. متن شعر:طنينی ظريف از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 23. متن شعر:سیاووشان سفیلان از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:سی از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 25. متن شعر:سورت‌السحور از کتاب یوما آنادا
 26. متن شعر:سه‌تار از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 27. متن شعر:سال از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 28. متن شعر:رو در روی دیکتاتور از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:رمه‌ی رویا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 30. متن شعر:راهِ خوانایِ بعضی حروف از کتاب سمفونی سپیده دم