جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:گوشزد از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:نَحوِ مَحو ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 5. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 6. متن شعر:ملایک شبنم‌ها از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:صورت ساده‌ی بوسیدن از کتاب دیرآمدی ری‌را
 8. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 9. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 10. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 11. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 12. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 13. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 14. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 15. متن شعر:سینه به سینه از کتاب سمفونی سپیده دم
 16. متن شعر:درِ میخانه زدند ... از کتاب آسمانی‌ها
 17. متن شعر:در این بودنی‌ها، باد اگر باد است ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 18. متن شعر:حکایت از کتاب دیرآمدی ری‌را
 19. متن شعر:حوصله‌ی نوشتن‌اش در من نیست از کتاب سمفونی سپیده دم
 20. متن شعر:حدس بزن از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 21. متن شعر:تکرار و فراموشی از کتاب سمفونی سپیده دم
 22. متن شعر:ترانه ی چهارم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 23. متن شعر:ترانه ی هفدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 24. متن شعر:ترانه ی هفدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 25. متن شعر:ترانه ی هشتم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 26. متن شعر:ترانه ی نهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 27. متن شعر:ترانه ی نهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 28. متن شعر:ترانه ی شانزدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 29. متن شعر:ترانه ی شانزدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 30. متن شعر:بی "امید" چیدنی شاید ... از کتاب دیرآمدی ری‌را