جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یازده از کتاب نامه ها
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - یک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - یازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:گزارش به نازادگان - پنج از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:گزارش به نازادگان - هشت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:گزارش به نازادگان - هجده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:گزارش به نازادگان - نوزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 10. متن شعر:گزارش به نازادگان - شش از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:گزارش به نازادگان - دوازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:گزارش به نازادگان - بیست از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 13. متن شعر:چمدان از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:پيدايش تکلم نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 16. متن شعر:پيامبر از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 17. متن شعر:پانزده از کتاب نامه ها
 18. متن شعر:هجده از کتاب نامه ها
 19. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 20. متن شعر:من زنده ام هنوز از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 21. متن شعر:مقدمه‌ای بر چاپِ سومِ رمانِ "رویاهای خرمگس" از کتاب یوما آنادا
 22. متن شعر:مثلا ... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 23. متن شعر:ما می‌بایست می‌فهمیدیم از کتاب آسمانی‌ها
 24. متن شعر:لطفا نفر بعدی ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 25. متن شعر:قطار از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 26. متن شعر:قبلا اتفاق افتاده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 27. متن شعر:عمیق، آرام، و تا اَبَد از کتاب یوما آنادا
 28. متن شعر:عبور زهره از مقابلِ آفتاب از کتاب یوما آنادا
 29. متن شعر:طُرفه‌ی سه‌گانه‌ی ماهور از کتاب سمفونی سپیده دم
 30. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت