جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:گوشزد از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:کفایتِ مذاکرات از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:پنهانی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 6. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 7. متن شعر:ما می‌بایست می‌فهمیدیم از کتاب آسمانی‌ها
 8. متن شعر:قصه ی آخر شب از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 9. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 10. متن شعر:زَنانا از کتاب سمفونی سپیده دم
 11. متن شعر:دست خودم نبود از کتاب آسمانی‌ها
 12. متن شعر:در گورستان فضل ابن یحیی برمکی از کتاب سمفونی سپیده دم
 13. متن شعر:خیلی گشتیم از کتاب آسمانی‌ها
 14. متن شعر:حوصله کُن! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 15. متن شعر:حروف و نقاط از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:حدس بزن از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 17. متن شعر:ترانه ی هفدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:ترانه ی هفتم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:ترانه ی هشتم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 20. متن شعر:ترانه ی هشتم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:ترانه ی هجدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 22. متن شعر:ترانه ی هجدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 23. متن شعر:ترانه ی هجدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 24. متن شعر:ترانه ی نهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 25. متن شعر:تابلو: کارگران مشغولِ تخلیه‌ی الکل و تازیانه‌اند! از کتاب سمفونی سپیده دم
 26. متن شعر:برای صفحه‌ی شعر یک روزنامه‌ی رسمی از کتاب دیرآمدی ری‌را