جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - یک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:هر واژه را بدین تکلم رویا راهی نیست! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 7. متن شعر:رو در روی دیکتاتور از کتاب سمفونی سپیده دم
 8. متن شعر:راه به راه از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 9. متن شعر:ترانه ی یازدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 10. متن شعر:ترانه ی پنجم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 11. متن شعر:ترانه ی هشتم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 12. متن شعر:ترانه ی هجدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 13. متن شعر:ترانه ی نوزدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 14. متن شعر:ترانه ی ششم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:ترانه ی دوازدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:بعضی می‌دانند، بعضی نمی‌دانند. از کتاب دیرآمدی ری‌را
 17. متن شعر:آشغال‌های دَمِ در از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود