جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یادآوری از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 3. متن شعر:من آن‌قدر از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:مردمان، انتظار،‌ آسمان از کتاب آسمانی‌ها
 5. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:لامحال از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:قطار از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 8. متن شعر:قصیده‌ای تابناک در مدحِ بی‌دریغِ زغال‌اَخته از کتاب یوما آنادا
 9. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 10. متن شعر:سلام یعنی برای همیشه ... خداحافظ! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:دلتنگِ توام از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:داستان یک گفتگوی محرمانه ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:حواله‌ی حی از حدوثِ رَوا از کتاب یوما آنادا
 14. متن شعر:ترانه ی پانزدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:ترانه ی هجدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:ترانه ی نهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 17. متن شعر:ترانه ی ششم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:ترانه ی دوم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:بیاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 20. متن شعر:بازگشت‌ها از کتاب دیرآمدی ری‌را
 21. متن شعر:باجه‌ی تلفن از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:آدمی و گرگ از کتاب سمفونی سپیده دم