جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یک لحظه‌ی دُرست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یک قصه‌ی ساده برای دختران یتیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 6. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 7. متن شعر:یازده از کتاب نامه ها
 8. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:یا اگر نشد ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 10. متن شعر:گوشزد از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:گفت‌وگو در پارک از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:گشت، گهواره، زمان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:گزارش به نازادگان - نوزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 14. متن شعر:گزارش به نازادگان - شش از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 15. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 16. متن شعر:گزارش به نازادگان - دوازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 17. متن شعر:کم‌کم باورت می‌شود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 18. متن شعر:کتاب اسامیِ بعضی به یادماندگانِ من از کتاب سمفونی سپیده دم
 19. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 20. متن شعر:چهارده از کتاب نامه ها
 21. متن شعر:چند پرسشِ پيشِ پا افتاده از حکيمه‌ی آب‌ها از کتاب یوما آنادا
 22. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 23. متن شعر:پیشتر از این نامش را نمی‌دانستم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 24. متن شعر:پیادگانِ فالِ سکوت از کتاب آسمانی‌ها
 25. متن شعر:پيامبر از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 26. متن شعر:پنهانی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 27. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 28. متن شعر:پس چرا این همه دیر!؟ از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 29. متن شعر:پدر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 30. متن شعر:پانزده از کتاب نامه ها