جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی دیگر از میان همه اما یکی دیگر از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یک قصه‌ی ساده برای دختران یتیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 6. متن شعر:یازده از کتاب نامه ها
 7. متن شعر:گوشزد از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 8. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 9. متن شعر:گفت و گوی از گور گریختگان از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 11. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:گزارش به نازادگان - هشت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 13. متن شعر:گزارش به نازادگان - هجده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 14. متن شعر:گزارش به نازادگان - نوزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 15. متن شعر:گزارش به نازادگان - شش از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 16. متن شعر:گزارش به نازادگان - شانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 17. متن شعر:گزارش به نازادگان - سیزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 18. متن شعر:گزارش به نازادگان - دوازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 19. متن شعر:گزارش به نازادگان - ده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 20. متن شعر:کیتارو، کیتارو ...! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 21. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 22. متن شعر:چهار از کتاب نامه ها
 23. متن شعر:چند پرسشِ پيشِ پا افتاده از حکيمه‌ی آب‌ها از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:چشم به راه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 25. متن شعر:پیشتر از این نامش را نمی‌دانستم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 26. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 27. متن شعر:پیادگانِ فالِ سکوت از کتاب آسمانی‌ها
 28. متن شعر:پچپچه‌ی بيوه‌ای در باد از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 29. متن شعر:پيشنهاد از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 30. متن شعر:پيدايش تکلم نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور