جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:چرا جهان را دوست می‌دارم؟ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 2. متن شعر:پراکنده‌ی نزدیک به هم از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:مثلِ بسیاری دیگر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:فاصله‌ی نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:شناسنامه از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 8. متن شعر:سه از کتاب نامه ها
 9. متن شعر:ربطِ راه ...! از کتاب آسمانی‌ها
 10. متن شعر:داستان یک گفتگوی محرمانه ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:جا ... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:تنها گرسنگان می‌فهمند از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:ترجمه از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:ترانه ی هفدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:بیست و پنج از کتاب نامه ها
 16. متن شعر:باورهای هزاره ی لبنان از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:باشد ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 18. متن شعر:بازگشت‌ها از کتاب دیرآمدی ری‌را
 19. متن شعر:بادهای شمال و بادهای جنوب از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 20. متن شعر:آخرين وصيتِ پيامبر واژه‌ها از کتاب یوما آنادا
 21. متن شعر:... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور