جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:یک شب، یک جایی ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:گوشزد از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - یازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:گزارش به نازادگان - پانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - دو از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 8. متن شعر:چهار از کتاب نامه ها
 9. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 11. متن شعر:مقدمه‌ای بر چاپِ سومِ رمانِ "رویاهای خرمگس" از کتاب یوما آنادا
 12. متن شعر:معرفی یکی از میهمانانِ ضیافتِ بروتوس از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 14. متن شعر:قرائت خطوطی خیس از خوابِ چشم‌های مادرم از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 16. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 17. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 18. متن شعر:سال از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 19. متن شعر:رو به يک طرفی ... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 20. متن شعر:دیر، خیلی دیر آمدید از کتاب آسمانی‌ها
 21. متن شعر:دلتنگِ توام از کتاب سمفونی سپیده دم
 22. متن شعر:در این بودنی‌ها، باد اگر باد است ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 23. متن شعر:خیلی گشتیم از کتاب آسمانی‌ها
 24. متن شعر:خودستايیِ فاخته‌ از کتاب یوما آنادا
 25. متن شعر:ترانه ی پانزدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 26. متن شعر:ترانه ی پانزدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 27. متن شعر:ترانه ی هجدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 28. متن شعر:ترانه ی هجدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 29. متن شعر:ترانه ی هجدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 30. متن شعر:ترانه ی نوزدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد