جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک لحظه‌ی دُرست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:کلمه الکشاف، مِن اَلْخوفِ عَلی النهایه! از کتاب یوما آنادا
 4. متن شعر:کتاب اسامیِ بعضی به یادماندگانِ من از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 7. متن شعر:مقدمه‌ای بر چاپِ سومِ رمانِ "رویاهای خرمگس" از کتاب یوما آنادا
 8. متن شعر:قصه ی آخر شب از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 9. متن شعر:شاليزارها و شبنمِ سحرگاهی از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:سیاووشان سفیلان از کتاب یوما آنادا
 11. متن شعر:سخنرانی منجیِ مقدسِ مجمع البَحارات از کتاب یوما آنادا
 12. متن شعر:زیرِ هشت از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:زوایا و حضور از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:در این بودنی‌ها، باد اگر باد است ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 15. متن شعر:خیلی ... مدت‌هاست حالا از کتاب سمفونی سپیده دم
 16. متن شعر:توضيحِ شبتاب از کتاب یوما آنادا
 17. متن شعر:ترجمه از کتاب سمفونی سپیده دم
 18. متن شعر:ترانه ی یازدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 19. متن شعر:ترانه ی چهارم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 20. متن شعر:ترانه ی چهاردهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:ترانه ی چهاردهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 22. متن شعر:ترانه ی پنجم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 23. متن شعر:ترانه ی پانزدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 24. متن شعر:ترانه ی هفدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 25. متن شعر:ترانه ی هفتم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 26. متن شعر:ترانه ی هشتم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 27. متن شعر:ترانه ی هجدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 28. متن شعر:ترانه ی هجدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 29. متن شعر:ترانه ی نوزدهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 30. متن شعر:ترانه ی نهم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد