جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یادآوری از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 3. متن شعر:چه بهتر از این از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:پانزده از کتاب نامه ها
 5. متن شعر:وجه مشترک از کتاب سمفونی سپیده دم
 6. متن شعر:هووَه!! از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:همیشه منتظر خبری خوش، خوابهای ترا مرور می‌کنم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 8. متن شعر:همسایه‌های ما نیز نمی‌دانند از کتاب آسمانی‌ها
 9. متن شعر:هفدهم ربيع‌الثانیِ ۱۴۲۲ هجری قمری از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:من آن‌قدر از کتاب آسمانی‌ها
 11. متن شعر:ممکن است دیر برگردیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:فردا صبح زود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 13. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 14. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 15. متن شعر:شاليزارها و شبنمِ سحرگاهی از کتاب یوما آنادا
 16. متن شعر:رمه‌ی رویا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 17. متن شعر:در دامنه‌های بی‌نشانِ باغی دور از کتاب آسمانی‌ها
 18. متن شعر:حروف و نقاط از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 19. متن شعر:جاده در دستِ تعمیر است از کتاب یوما آنادا
 20. متن شعر:ترانه ی یازدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 21. متن شعر:ترانه ی چهارم - الف از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 22. متن شعر:ترانه ی هفدهم - دال از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 23. متن شعر:ترانه ی نوزدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 24. متن شعر:تابوت‌ها از کتاب سمفونی سپیده دم
 25. متن شعر:بیست از کتاب نامه ها
 26. متن شعر:بگومگوی کلماتی که من ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 27. متن شعر:بند هفتم از پرده‌ی آخر از کتاب سمفونی سپیده دم
 28. متن شعر:بعد از آن حیرت همه گیر از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 29. متن شعر:بازگشت‌ها از کتاب دیرآمدی ری‌را
 30. متن شعر:باجه‌ی تلفن از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود