جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی دیگر از میان همه اما یکی دیگر از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یک لحظه‌ی دُرست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:پیادگانِ فالِ سکوت از کتاب آسمانی‌ها
 6. متن شعر:پيدايش تکلم نامها از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:همه از کتاب رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
 8. متن شعر:هر واژه را بدین تکلم رویا راهی نیست! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 9. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 10. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 11. متن شعر:مُرده‌ام باز خواهد گشت از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:موعظه‌ی کاهنِ بَعلِ زبوب از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:ملایک شبنم‌ها از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 14. متن شعر:مردمان، انتظار،‌ آسمان از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:مثلِ بسیاری دیگر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 17. متن شعر:لبانه‌ی آب از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 18. متن شعر:شوکران از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 19. متن شعر:شناسايی از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 20. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 21. متن شعر:شبِ شمال و خوابِ جنوب از کتاب سمفونی سپیده دم
 22. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 23. متن شعر:راه به راه از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 24. متن شعر:در کتابِ مَزمورات آمده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 25. متن شعر:در این بودنی‌ها، باد اگر باد است ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 26. متن شعر:داستان بلند ری‌را در واپسین شبِ آن هزاره‌ی رویا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 27. متن شعر:حروف و نقاط از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 28. متن شعر:حدس بزن از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 29. متن شعر:جاده در دستِ تعمیر است از کتاب یوما آنادا
 30. متن شعر:ترانه ی هفدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد