جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 4. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 5. متن شعر:گفت‌وگو در پارک از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - بیست از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:کودکان کوره‌پَزخانه از کتاب یوما آنادا
 8. متن شعر:که مُنتهات منم از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 9. متن شعر:کم‌کم باورت می‌شود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:چرا جهان را دوست می‌دارم؟ از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 12. متن شعر:چاه از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:پیشتر از این نامش را نمی‌دانستم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 14. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:پیادگانِ فالِ سکوت از کتاب آسمانی‌ها
 16. متن شعر:وجه مشترک از کتاب سمفونی سپیده دم
 17. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 18. متن شعر:همیشه از کتاب آسمانی‌ها
 19. متن شعر:همه راست می‌گویند از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 20. متن شعر:هفده از کتاب نامه ها
 21. متن شعر:هر کس به راه خویش از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:نگفتمت اصلا از کتاب آسمانی‌ها
 23. متن شعر:نُچ از کتاب سمفونی سپیده دم
 24. متن شعر:نه از کتاب نامه ها
 25. متن شعر:ناصری از کتاب یوما آنادا
 26. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 27. متن شعر:موعظه‌ی کاهنِ بَعلِ زبوب از کتاب یوما آنادا
 28. متن شعر:موج در موج از کتاب پیشگو و پیاده شطرنج
 29. متن شعر:منادی نوميدوار آسمان از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 30. متن شعر:ملایک شبنم‌ها از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود