جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:گزارش به نازادگان - یک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 2. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 3. متن شعر:کتاب اسامیِ بعضی به یادماندگانِ من از کتاب سمفونی سپیده دم
 4. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 5. متن شعر:مردمان، انتظار،‌ آسمان از کتاب آسمانی‌ها
 6. متن شعر:محاصره از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:مایل به زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 8. متن شعر:علائمی روشن از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 9. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 10. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 11. متن شعر:شاليزارها و شبنمِ سحرگاهی از کتاب یوما آنادا
 12. متن شعر:رو به يک طرفی ... از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 13. متن شعر:خانه و جهان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 14. متن شعر:ترانه ی یازدهم - ز از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 15. متن شعر:ترانه ی هفتم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 16. متن شعر:ترانه ی هجدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 17. متن شعر:ترانه ی شانزدهم - هـ از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 18. متن شعر:ترانه ی شانزدهم - ر از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد