گفت و گوی از گور گریختگان

نیازی به اثباتِ صحبتِ بادها نیست،
از این پِچ‌پِچه‌ها بسیار شنیده‌ام.
کلماتِ ما،
کُشته‌شدگانِ بی‌پرسشِ همین خودی‌های خسته‌اند.
از همین رازقی‌های پرده‌نشین هم پیداست
که این وزیدنِ بی‌دلیل،
سمتِ کدام خوابِ خزان‌زده را خواهد گرفت.
کمی عجیب است،
روزنامه‌ها به رسمِ ساکت تکرار،
طوری از این اتفاقِ احمقانه می‌گویند،
که انگار تمامِ بهشت را می‌توان
ارزان‌تر از یک دروغِ ساده خرید.
اما مردم به همان عادتِ مجبورِ همیشگی،
از هر راهی که رفته‌اند،
باز از همان راهِ بی‌خبر
به خانه برمی‌گردند.
حالا هی دروغ بگویید، دروغ بگویید!