کتاب اسامیِ بعضی به یادماندگانِ من

امیر،
پروانه، رحمان،
ولی‌الله، مراد، موسی،
غلام، کرامت، خسرو، مرضیه،
سعید، سلیمان، آذر، معصومه، کمال،
زهره، کیومرث، عبدالله، کیوان، آمنه، علی،
کوروش، حمید، محمد، پوریا، سَحَر، ستاره، سلطان،
پرویز، لطف‌الله، یوسف، باران، قاسم، علیرضا، مریم، باز مریم!
و یک
و دو
و سه ...
ورق بزن!
بی‌اسم، بی‌گور، بی‌نشان.
ورق بزن، ورق بزن الفباءِ ناتمامِ دریا را،
وقتِ حضور و غیابِ ساعتِ هفتم از هزاره‌ی ظلمت است.

و الف از ب به پ می‌رسد
و ت از ث به جیم می‌رسد
و چ از ح به خ می‌رسد
و دال از ذال به ر می‌رسد
و ...
سخت است این شیبِ نزدیک به شب،
دستم را بگیر، راه خاوران خیلی دور است.