پشتِ پَرده‌ی نی

تنها پیراهنِ تو می‌داند
آنجا
چه رازی از لذتِ لیمو خواب است.

آیا دخترانِ پرتقال‌چین می‌دانند
سه پنج‌شنبه مانده به آخرِ پاییز
عروسی باغ است؟!

زیر درختِ سپیدار،
خواب می‌دید
معلمِ جوانِ دهکده.

آن سو تر
انبوهِ زائران
به جانبِ فانوسِ روشنِ بالای کوه می‌رفتند.

دختری میانِ دخترانِ پرتقال‌چین
برای معلمِ جوان
نان و سرشیر و پتو آورده بود.