پاره‌ای از پرونده‌ی سپیده‌دَم

می‌گویی بگو
وگرنه خرابِ خاص و عام‌اَت خواهم کرد!
می‌گویم من که خود خرابِ این همه بی‌خیالی‌ام
دیگر چه تفاوت
که گورکنِ مُرده‌ی من چه کسی خواهد بود.
من آشنایِ شما نیستم
من برادرِ سپیده‌دَمِ پرندگانی بوده‌ام
که سال‌ها پیش از این
از ترسِ دام و از خیرِ دانه گذشته‌اند!
لطفا مرا از این تاریکیِ بی‌پایان نترسان
بازماندگانِ مخفیِ مرگ هم می‌دانند
که دلهره
همزادِ همیشه‌ی زندگانیِ ما بوده است.