هی لولیِ بَربَط‌زن!

چه فرق می‌کند
صد سالِ دیگر
اسمِ این دقیقه چه بوده
حسِ این هوا چه بوده
منظورِ این واژه چه بوده است.

لب‌ریز، تَگَری، آرام،
آرام آرام ... فالی بزن دختر!
بی‌خیالیِ خالصِ آدمی هم
هوشِ خاصی می‌خواهد.