نگفتمت اصلا

لزومی ندارد
چیزی از چراغ و ستاره پنهان کنی،
برو پیاله‌ات را پیدا کن
وقتِ شام است.
می‌گویند قرار است سهمی از سایه‌روشنِ رود را
به خانه بیاورند،
یعنی به اینجا بیاورند.
اینجا خانه‌ی شما نیست؟