نه این

نه اینکه نیست
پای رفتنم در کف!
دریا و مسیح اگر منم
با شمس و شهسوار
از سریر سلیمان و ستاره می‌آیم.
یکیش، ماه و مثنوی.
یکیش، درد مشترک.
من
راز معنی‌ام،
معنای معنوی