مخفی‌کاری نکنید!

پاسبان خواب است.
گنجشک‌های بالای باغ
برای عقابِ مُرده
عَزا گرفته‌اند.

گوش کن دوستِ من!
او که شمشیرش به اَبر می‌رسد،
در زندگی هرگز هیچ گُل سرخی نبوییده است.

بگذار بخوابد،
برای شکارِ ماه آمده است،
فردا صبح
با پوتین‌های پاره
به خانه باز خواهد گشت.
گنجشک‌ها
ماه را دوست می‌دارند.

فردا صبح
از هر کدامِ شما پرسید چه خبر؟
بگویید
روز آمد و ماه را با خود بُرد