لمس‌اش کن، همین کافی‌ست

آب در واژه وُ
سنگ
از وضویِ سایه رقم می‌خورَد.
وگرنه آفرینش اشیاء
در وَهمِ شب
کامل نمی‌شود.

واژه، آب، سنگ، وضو،
و سایه‌ی بی‌پایانِ اسامیِ آدمی،
که در وَهمِ شب ...!

حالا آن اسمِ عجیب را
به من بگو!
جادوگر بزرگِ کلمات
مشغولِ نوشتنِ کدام کتابِ کهن‌سال است؟