لغتِ لا

کلمات
کلمات مسئول‌اند
کلمات
سنگین‌تر از هر دشنامی
آرامشِ خاموشِ اَزَل را از من گرفته‌اند
و من از وحشتِ بی‌هودهْ مُردن است
که گاه از سرِ قضا سکوت می‌کنم.

آیا معنا کردنِ جهان
جنایتی برهنه به خاطرِ بی‌باوری‌های ماست؟
آیا آدمی
ادامه‌ی آسانِ سنگ و غفلت وُ
چند چیزِ مزخرفِ دیگر نیست؟
چرا برای رهایی خود از پَر و پَلای باد
کلماتِ مُرده‌ی خاموش را
کُتک می‌زنیم؟

باید سکوت کنم
باید از خیرِ این همه باورِ بی‌دلیل بگذرم.