قرائت خطوطی خیس از خوابِ چشم‌های مادرم

جای دوری نبوده‌ام
جای دوری نمی‌روم
من در خوابِ ناخوشِ مردمانِ شما پنهانم،
دور و بَرِ آشنای همین کوچه‌های بی‌چراغ،
همین خواب‌های زابه‌راه ...
همین سایه‌های بلند.
دارم از پشتِ پرده‌ی کلمات
لحظه‌به‌لحظه با شما گریه می‌کنم.
بوی سوختنِ کبریت و بالِ کبوتر می‌آید
حتما چراغی روشن و
خبرِ خاصی به راهِ دور ...!

توی راه یکی‌دو رهگذر از پسین و پروانه پرسیدند،
من معنی حرفشان را نفهمیدم
دیدم عده‌ای کنارم می‌روند
تا کبوترانِ چاهی به دامنه برگردند
می‌خواستم پیشگوی سکوتِ آسمان باشم،
در انتهای راه، دستمالی سفید
بر بوته‌ای گل سرخ ... تکان می‌خورد.
مادرم می‌گوید
این علامتِ آمدن است
حالا آمدنِ چه کسی
فقط خدا می‌داند.

و عجیب است
حس می‌کنم باید یک پرده‌ای، یک چیزی
چیزی شبیه یک اتفاقِ ساده
این وسط‌ها باشد!

به من چه که نمی‌دانم از چه می‌گویم
این عادت من است
من همیشه عادت دارم
زیر چتری از بارشِ یکریز واژه‌ها وضو بگیرم،
من کاتبِ این آینه‌های شکسته
این شبِ خسته و این خوابِ ناخوشم.

کنار می‌روم
سکوت می‌کنم
کسی آهسته زیرِ گوشِ‌ ستاره می‌گوید
همیشه نباید از وَهمِ‌ آسمان ترسید
مخصوصا رو به روایتِ آن خوابِ مغربی،
رو به همین عصرهای عجیب
آدینه‌ی عدالت
میلِ شدید به زمزمه‌ی آزادی
و حتی تحملِ‌ ترانه از ترکه‌های انار.

دارم خطر می‌کنم،
خطر ... انارکِ آرامِ‌ خون‌به‌دل!
دور و نزدیک ما یکی‌ست
همه خوبند
خدا هم خوب است
من هم جای دوری نبوده‌ام
همینجایم
دور و بَرِ آشنای همین کوچه‌های بی‌چراغ،
همین خواب‌های زابه‌راه ...
همین سایه‌های بلند
فقط گمان می‌کنم در مذهب آب‌ها بود
که شبی از پیِ پیامبرِ تشنگی
به این ترانه رسیدم،
پشتِ همین پرده‌ها،‌ خواب‌ها، کبوتران، کلمات ...

پرده‌ها را کنار می‌زنم
خواب‌ها را ندیده می‌گیرم
کبوتران هم سرانجام به دامنه برمی‌گردند
و کلمات، کلماتِ من ... که اولادِ‌ وحیِ آدمی‌اند!

حالا هر وقت، هر زمان
هر پرده و هر دیواری
که تو از پسِ گریه بگویی: "علی!"
بعد هم باران می‌آید.