عبور زهره از مقابلِ آفتاب

شب از هفت و نیم غروب و
آدمی از یک پرسشِ ساده آغاز می‌شود.
روز از پنج و نیم صبح و
زندگی از یک پرسشِ دشوار!
صبح‌اَت بخیر شب‌زنده‌دارِ سیگار و دغدغه،
لطفا اگر مشکلاتِ جهان را
به جای دُرُستی از دانایی رسانده‌ای،
برو بخواب!
آدمی از بیمِ فراموشی است
که جهان را به خوابِ آسان‌ترین اسامیِ خویش می‌خواند.