شناسايی

دی تو زخمهای بسيار مرا مشمار!
به تعريف تحمل من اگر توان دانستنت باقی‌ست،
تنها دمی در برابر ديهيم دشنه‌های درنگی کن!

شفا، شفای مشکوکی شايد
هم به رويای مه‌آلوده‌ی زخمِ مزمنِ من شکوفه کند،
ورنه ديگر هيچ مرهمی از خواب اين جراحت ديرين
نخواهد گذشت.

دی تو دشنه‌های بسيارِ دشمنان مرا مشمار!
به تعريف زخمهای من اگر توان تماشا و تحملت باقی‌ست،
تنها دمی در برابر اندوه بی‌بديل من درنگی کن!

شايد، شايد از آن همه يهودا!
تنها يکی گواه خسته به استنطاق مه‌آلوده‌ی من
مضامين ديگری از هيابانگ اين برائت بياورد!