سنگ‌نبشته‌ای ديدم

ترکه بر دهان دهل،
يا نيزه‌ی ناخن
به گونه‌ی گريه‌ها؟
تماشای تبسم دريا در خواب فاجعه.
تفارق دستها از مفاصلِ احوال،
و مصيبتِ مزمنِ قومی دور
که منتظران هزاره‌ی پاييزند.