زیرِ هشت

چرا بعضی‌ها
فرقِ میان کاه و کلمه را نمی‌فهمند
بعضی‌ها
با دهان‌شان حرف می‌زنند
با دهان‌شان می‌بینند
با دهان‌شان می‌شنوند
با دهان‌شان می‌بلعند
و با دهان‌شان بالا می‌آورند:
وِر ... وِر ... وِر ...!
حراف و آسوده می‌آیند
حراف و بی‌خیال زندگی می‌کنند
حراف و باحوصله می‌میرند.

بی‌خیال داداش!
همه‌ی ما مسافریم
فرصتِ فهمیده‌ی ما هم
فقط همین چند دقیقه است.
یک عمر دنیا بر ما گریست
یک لحظه هم ما به دنیا بخندیم.

عجیب است
تنها او که مخالف رودخانه شنا می‌کند
به دریا خواهد رسید!