زوایا و حضور

مزرعه، ماهِ نو، داس،
یک نفر همین حوالیِ نزدیک
دارد حافظ می‌خواند.

نیازی به الفبایِ حیرت نیست
تعبیر بعضی کلمات را
به روشنی می‌فهمیم.

جست و خیزِ ماه در پیاله‌ی آب،
خنده‌های از خدا آمده‌ی کودکی
در ایوانِ گلیم و گل سرخ،
بازیِ خیسِ خواب و اشتیاقِ نخست.
ماه، مزرعه، دریا،
یک نفر همین حوالیِ نزدیک
دارد ترانه‌های مرا می‌خواند.