رموزِ حروف

گُلپَر و پونه
فقط همین و هوای خوش،
خندیدنِ قشنگ و
احوالِ خوبِ وقتِ شما به خیر!
برایتان خط و کتاب و آینه آورده‌ام،
آوازهای آشنا،
بوسه‌های خیس،
خواب‌های پُر چراغ،
من قبولتان دارم!
سرانجام روزی زیبا خواهیم شد،
حتی کلماتِ کوچکِ همین کوچه هم می‌فهمند
که پروانه کی از خواب رنگین‌کمان می‌بارد.

لمسِ عیشِ هوا را حس می‌کنید!؟

هی تعادلِ نابه‌سامانِ زندگی ...
چقدر ما
به همین بودنی‌های عجیبِ اطرافمان خندیده‌ایم!