رمه‌ی رویا

کنار هر سایه که همسایه می‌شوی
نه آفتابِ بی‌اعتنایش پا بجای و
نه خوابِ رفتنش، امدادِ معجزه!

در باور قلیل ما
تعادل سکون، همیشه ترانه‌ی تنهائی‌ست.

به هر تقدیر باید یکی بیاید و از گمان گرگ
خبر برای خوابِ خرگوشان ساده بیاورد،
ورنه از رمه‌ی رویاها
احتمالِ تبسم هیچ شکوفه‌ئی تعبیر نخواهد شد.
همین که گفتم! در باورِ بسیار شما نیز
همیشه حرف "پ" سرآغاز پروانه نیست،
گاهی اوقات پائیز پاسخ مقدرِ مرگ است.