راهِ خوانایِ بعضی حروف

اینجا
هیچ سین و شینی
به بایِ بِسْمِلِ بی‌دلیل نخواهد رسید.

دنبالِ معنیِ معینی نبوده‌ام، نیستم،
فقط چیزی هست
حایلِ میانِ من و باد،
که از مرگِ نگفتن می‌وَزَد به جانبِ چه ...!

بگذار نی از بُریدنِ داس
بدَوَد تا حروفِ هوا.

هی هرچه مرا حرام،
هی هیچِ بزرگ
حلالم کن!