دیگر هیچ امیدی

دیگر هیچ امیدی
به خوابِ آب و سکوتِ ستاره ندارم،
چه نداری؟
هیچ، یعنی مجبورم از دستِ بعضی مسائلِ مشکل
آسوده شوم.
به ما چه،‌ از دست ما چه کاری ساخته است؟
هیچ، نمی‌شود حالا ...
تمامش کن!