ديگران را ديدن

چنين که تنهايی دريا، تنهايی من است
دی مپندار که هيچ پروازی در خواب پرگار ...!

- مضراب شبِ شکسته از نال‌نالِ نی‌نوای من است!
يعنی کسی سراغ ترا از مويه‌های من نخواهد گرفت؟

بی‌تو گريستن
در پیِ باد دويدن است.

می‌دانم، تا به مجابِ خويش، کَرده‌ی دريا را بياموزم،
اين وعده مرا تمام، که ديگران را ديدن -
انگاری ترا ديدن است.