دلیل

اینجا، گاهی، عده‌ای
از هزاره‌ی گورها برمی‌خیزند
تا ما بازماندگانِ بی‌دلیل را بگویند:
بو، بوی دروغ، بوی بَدِ دروغ
دنیا را گرفته است،
شما حواستان باشد، به سایه برگردید، سکوت کنید!

در حیرت‌ام که خداوند
چرا از آفرینشِ پروانه و شبنم پشیمان است،
اما از عقوبتِ آدمی هرگز!