دفترچه

این سال‌ها
شماره تلفنِ خیلی‌ها را خط زده‌ام:
غزاله، هوشنگ، شاملو، محمد ...!

عده‌ای مُرده‌اند
عده‌ای نیستند
عده‌ای رفته‌اند
و دور نیست روزی
که بسیاری نیز شماره تلفن مرا خط خواهند زد.
زندگی همین است
یک روز می‌نویسیم وُ
روزِ دیگر خط می‌زنیم.