در حیاطِ خانه‌ی ما

زمستان نیز در این برفِ بی‌پایان
پیر خواهد شد.
همین جا بمانید
کنار هم که باشیم
گرم خواهیم شد.

پراکندگی خوب نیست
پراکندگی
سرآغازِ سرمایِ بی‌رحم زمستان است.
شک نکنید
بحثِ بی‌دلیلِ بعضی‌ها
به جایی نخواهد رسید.

زندگی
همین است
در این برفِ سرخِ مایل به سرخ.