داستانی کوتاه برای کودکانِ خیابانی

جُلبکِ سایه‌نشینِ سنگ
به ماهیِ لغزانِ دریاها می‌اندیشد،
ماهی
به پرنده‌ی هفت‌آسمانِ بلند،
پرنده به آهو،
وَ آهو به آدمی ...!

وَ آدمی
به چه می‌اندیشد؟

وَ آدمی
عشق را آفرید
تا جُلبک و ماهی و پرنده و آهو
آسوده زندگی کنند.