خطبه‌ی تدفین

بله، حرفِ شما درست است
زمین از شنیدنِ دعای تو امشب
باز خواهد ایستاد
به ساعتش نگاه خواهد کرد
و بعد ... خیره به آسمان
در سوگِ من و شما گریه سر خواهد داد.
(گریه سر خواهد داد
همان جمله‌ی جانشینِ گریه خواهد کرد است مثلا)

سر پا ایستاده‌ایم
خسته‌ایم
خیلی وقت است.

خیالت را راحت کنم،
حقیقت از این قرار است
که بی‌اختیار از خوابِ خاک می‌آییم
بی‌اختیار از تکلمِ بی‌هنگامِ بعضی‌ها می‌ترسیم
گاه‌گاهی نیز از سرِ اتفاق زندگی می‌کنیم
و سرانجام در فراموشیِ ناپیدایِ خاموشان می‌میریم.
(می‌میریم
همان به خواب می‌رویم است مثلا)

بس است برادر،
اتوبوس راه افتاد!